Adana Ceza İnfaz Kurumları İzleme Kurulu'na Asil ve Yedek Üye Seçimine Ait Duyuru

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Adana Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı


Sayı : 2020/6129  Muh                                                                                        10.09.2020

ADANA CEZA İNFAZ KURUMLARI
İZLEME KURULU'NA 
ASİL VE YEDEK ÜYE SEÇİMİNE AİT

 İ  L  A  N    

Adana Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulunda görev yapan izleme kurulu asıl ve yedek üyelerin üyeliklerinin 25.10.2020 tarihi itibariyle sona ereceğinden,
      4681 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanunu, 
    5712 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 
    Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Yönetmeliği hükümleri kapsamına göre, 
    4681 sayılı Kanunun 2.maddesi, (Değişik fıkra: 20/11/2007-5712 S.K./1.mad) “İzleme kurulu, başkanla birlikte beş asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Asıl üyelerden en az birinin kadınlardan seçilmesi zorunludur. Üyeler dört yıl için seçilir. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir” hükmü amir olmakla;  
    Komisyonumuzun Yargı çevremize bağlı Adana Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu'nda görev yapmak üzere aşağıda belirtilen şartlara haiz adaylar arasından dört yıl için 5 asıl ( asıl üyelerden en az bir tanesinin kadın olması zorunludur.) ve 3 yedek üye  seçilecektir.

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ
Aşağıda belirtilen vasıflara haiz adayların başvuru için gerekli belgeler ile birlikte özgeçmişlerini belirtir dilekçelerini  25 Eylül 2020 günü mesai bitimine kadar  Komisyonumuz Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
 
İZLEME KURULU ÜYELERİNDE ARANILACAK NİTELİKLER:
1- Otuzbeş yaşını doldurmuş olmak,
2- Tıp, eczacılık, hukuk, kamu yönetimi, sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmetler, eğitim bilimleri ve benzeri alanlarda en az 4 yıllık Yükseköğretim kuramlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki Yükseköğretim Kuramlarından mezun olmak ve mesleği ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlannda ya da özel sektörde en az 10 yıl çalışmış bulunmak, 
3- Kişisel nitelikleri ile çevresinde dürüst, güvenilir ve ahlaklı olarak tanınmış olmak, 
4- Herhangi bir siyasi partinin merkez, il veya ilçe teşkilatlarında görevli bulunmamak, 
5- Türk vatandaşı olmak, 
6- Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
7- (Değişik alt bend: 10/01/1991-3697/1 md.; değişik alt bend:23/01/2008-5728 S.K./3I7. Mad.)Türk Ceza Kanunu'nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı I yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (iptal ibare. Anayasa mahkemesinin 25/02/20lOtarîhli ve E.2008/17, K.2010/44 sayılı karar ile) zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanmak, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, 
8- Askerlik durumu itibariyle; 
a-Askerlikle ilgisi bulunmamak, 
b-Askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak, 
9- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.

İZLEME KURULLARINA SEÇİLEMEYECEK OLANLAR:
1. Ceza İnfaz kurumları ve tutukevleri ile ilgili ihale, alım, satım ve    benzeri  hukuki ilişkilere taraf olanlar.
2. Görev yapacakları ceza infaz kurumları veya tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklulardan birisinin işlediği suçtan kendileri veya ikinci derece dahil  hısımları zarar görenler.
3. Görev yapacakları ceza infaz kurumları ve tutukevlerindeki hükümlü ve tutuklulardan biri ile aralarında evlilik, vesayet veya ikinci derece dahil hısımlık ilişkisi bulunanlar. 
4. Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan kişiler bu kurullara seçilemezler. 
BAŞVURU  İÇİN GEREKLİ BELGELER :
1.    Adana Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına hitaben Dilekçe 
2.    Öğrenim durum belgesi 
3.    Nüfus kayıt tablosu 
4.    Sabıka kaydı 
5.    Mesleğinde en az 10 yıl çalıştığına dair belge 
6.    2 adet fotoğraf
7.    Herhangi bir siyasi partinin merkez, il veya ilçe teşkilatlarında görevli bulunmadığına dair yazılı beyan,
8.    Askerlik durumunu gösterir belge,
9.    1 plastik dosya 

                                İLAN OLUNUR. 
                                 10.09.2020

                                   Mehmet Ali ÇOLAK-40016
                         Adana Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi 
                Adalet Komisyonu Başkanı


 

Adres

Ana Bina : Kayalıbağ Mahallesi, İnönü Caddesi Üzeri Seyhan/ADANA

Telefon

Santral: 0 322 352 09 00

Faks Numarası: 0 322 352 65 18

E-Posta

adanacbsisaretadalet.gov.tr

© 2020 ADANA ADLİYESİ Resmi İnternet Sitesidir. Tüm hakları saklıdır.

Sitemizi Bugün : 208 - Toplam : 2696081 kişi ziyaret etmiştir.