2021 Yılı Tercümanlık Başvuruları
02.10.2020

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

ADANA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU

Karar No : 1484

Konu : 2021 Yılı Tercümanlık İlanı

İ L Â N

Adli Yargı Adalet Komisyonumuzca “Ceza Muhakemesi Kanununa göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince; Adana il ve ilçelerinin yargı çevresinde oturan veya mesleki faaliyeti icra eden ve başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmayanlardan yargı çevremiz dâhilinde, soruşturma veya kovuşturma evresinde meramını anlatabilecek ölçüde Türkçe bilmeyen ya da engelli olan mağdur, tanık, şüpheli veya sanığın iddia veya savunmaya ilişkin beyanlarının ve kovuşturma evresinde iddianamenin okunması veya esas hakkındaki mütalaanın verilmesi üzerine sanığın kendisini daha iyi ifade edebileceğini beyan ettiği başka bir dilde yapacağı sözlü savunmasının alınması sırasında görevlendirilecek tercümanlar için 2021 yılı tercüman listesi oluşturulacaktır.

 

İHTİYAÇ DUYULAN DİLLER:

Afganca (Darice, Peştuca), Almanca, Arapça, Arapça (Suriye), Azerice, Çince, Farsça, Felemenkçe (Hollandaca), Fransızca, Gürcüce, Hintçe, İbranice, İngilizce, İspanyolca, İşaret Dili (Türkçe), İşaret Dili (Arapça), İtalyanca, Japonca, Korece, Kürtçe, Lehçe, Osmanlıca, Rusça, Türkmence, Ukraynaca, Urduca, Yunanca

 

LİSTEYE KABUL ŞARTLARI:

Başvuru sahibinin;

a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28 inci maddesine göre düzenlenmiş olan Mavi Kart sahibi olması

b)Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması,

c)En az ilkokul mezunu olması,

ç)Başvuru tarihinde on sekiz (18) yaşını tamamlamış olması (31.10.2002 tarihi ve öncesi doğumlular)

d)Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,

e)Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması,

f)Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya meslekî faaliyeti icra etmesi,

g)Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması gerekir.

 

BAŞVURU USULÜ VE TARİHİ:

Tercüman olarak başvuru yapmak isteyenler 15 – 31 Ekim 2020 tarihleri arasında Komisyon Başkanlığımıza veya Komisyon Başkanlığımıza gönderilmek üzere mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Mahalli Cumhuriyet Başsavcılıkları aracı kılınmak suretiyle belgelerin asılları gösterilip onaylattırılarak ilgili belgeler mahalli Cumhuriyet Başsavcılıkları vasıtasıyla hem UYAP üzerinden hem APS ile 31 Ekim 2020 tarihine kadar Adana Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına gönderilecektir.

31 Ekim 2020 tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER:

1) Başvuru Formu (EK-1)

2) Nüfus cüzdanı fotokopisi veya Mavi Kart örneği ya da kartın ibraz edilememesi durumunda Kimlik Paylaşımı Sistemi aracılığıyla Mavi Kartlar Kütüğünden alınacak kayıt örneği.

3) Adrese dayalı güncel nüfus kayıt örneği ya da ikametgâh ilmuhaberi,

4) Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği (Onaysız belgelerin, aslı görülmek suretiyle Komisyonca onayı yapılacaktır.) böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı (EK-2),

5) Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, (Onaysız belgelerin, aslı görülmek suretiyle Komisyonca onayı yapılacaktır.) - (Yurt dışından alınmış diplomalarının denklik belgeleri. Bu denklik belgelerinin Türkçe dilinde tercümesi yapılarak getirilmesi gerekmektedir.)

6) Arşiv kaydını da kapsayacak şekilde güncel adli sicil kaydı,

7) 2 adet vesikalık fotoğraf

Bir önceki yıla ait tercüman listesinde kayıtlı olanlardan başvuru için gerekli belgeler başlıklı bölümde belirtilen (2), (4) ve (5) numaralı bilgi ve belgeler istenmeyecektir.

Yukarıda İstenilen evraklar şeffaf kapaklı naylon dosya içerisinde ADANA ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA teslim edilmesi gerekmektedir. Ayrıca başvuru dilekçesinde tercümana ait banka hesap bilgilerinin (Banka şubesi ve IBAN numarası) belirtilmesi gerekmektedir.

 

BAŞVURU TARİHİ:

Tercümanlık yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin başvuruları 15 Ekim 2020 Perşembe günü başlayıp; 30 Ekim 2020 Cuma günü mesai bitiminde sona erecektir. BU TARİHTEN SONRA YAPILAN BAŞVURU VE EVRAK TESLİM İŞLEMLERİ KESİNLİKLE KABUL EDİLMEYECEK VE SÜRE UZATILMAYACAKTIR. Ayrıca bir başkası aracılığıyla, postayla ya da faksla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Başvurular Komisyonumuzca 30 Kasım 2020 Pazartesi tarihine kadar değerlendirilecektir.

Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca tercüman listelerinin düzenlenmesi hakkındaki Yönetmeliğin 8’inci maddesinde belirtilen belgelerin eksik olması ya da başvuru sahibinin bu Yönetmeliğin 6’ncı maddesindeki şartlara haiz olmaması hâlinde talebin reddine karar verilecektir. Redde ilişkin karar ilgilisine www.adana.adalet.gov.tr adresinde yayınlanarak İLANEN TEBLİĞ OLUNACAKTIR. İLGİLİLERE AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR.

Talepleri uygun görülen adaylar için yemin tarih ve saatini gösterir tercüman yemin listesi Adana Adliyesinin resmi internet sitesinde (www.adana.adalet.gov.tr) ilan edilecektir. İLGİLİLERE AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR.

 

YEMİN:

Listeye kabul edilenlere, 5271 sayılı Ceza Mahkemesi Kanununun 64'üncü maddesinin 5’inci fıkrası uyarınca 4 Aralık 2020 Cuma günü saat: 10.30’dan itibaren başvuru sırasına göre Adana Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonunca yemin ettirilecektir.

Listeye kabul edilip de Komisyonumuzca belirtilen tarih ve saatte yemin törenine katılamayanlar, mazerete dair belgenin ekli olduğu bir dilekçe ile 9 Aralık 2020 Çarşamba mesai bitimine kadar Komisyon Başkanlığımıza başvuru yapabileceklerdir. Mazereti kabul edilenlerin yemin töreni 11 Aralık 2020 Cuma günü saat: 10.30’dan itibaren yapılacaktır.

Yemin etmeyen adaylar yeminli tercüman listesinde yer almayacaktır.

 

LİSTELERİN İLANI:

Yemin eden tercümanlardan oluşan kesinleşmiş listenin bir örneği, en geç 31 Aralık 2020 tarihinde Adana Adliyesinin resmi internet sitesinde (www.adana.adalet.gov.tr) elektronik ortamda, Adliye divanhanesinde (panolarında) yayınlanacaktır.

Kesinleşmiş tercüman listesinin, bir örneği Adalet Bakanlığına, il çevresindeki Adli Yargı Adalet Komisyonlarına, Mahkemelere de duyurulmak üzere merkez ve bağlı ilçe Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak gönderilecektir.

İlan olunur. 02/10/2020

 

BAŞKAN

Mehmet Ali ÇOLAK

Adalet Komisyonu Başkanı

ÜYE

Bilal GÜMÜŞ

Cumhuriyet Başsavcısı

ÜYE

Şükrü NALBANT

3. İş Mahkemesi Hâkimi

 

Ekler:
1:Başvuru FormuİNDİR
2: Dil Beyanı İNDİR

 

 

 

 

 

Adres

Kazım Karabekir, 4264. Sk. No:30, 01230 Yüreğir/Adana

Telefon

Santral: 0 322 355 05 00

Faks Numarası: 0 322 355 05 25

E-Posta

adanacbsisaretadalet.gov.tr